پاسخ فعالیت ها

پاسخ فعالیت های کتاب علوم تجربیپایه دوم راهنمایی( زیست شناسی ) آزمایش کنید صفحه 111
هدف از انجام این فعالیت پرورش مهارت مشاهده ، کاربرد ابزار ، استنباط ، پیشبینی ، فرضیه سازی و اندازه گیری است. از طریق این فعالیت مفهوم جذب و دفع مواد وحتی پدیده ی انتشار را هم به دانش آموزان می آموزید.در این آزمایش آن چه حجمخلال ها را بیشتر و یا کمتر می کند جذب یا دفع آب موجود در سلول هاست. سلولی که آبجذب می کند متورم می شود و آن که آب از دست می دهد چروکیده می شود هرچه اختلاف غلظتمایع درون سلول با محیط بیرون سلول بیشتر باشد جذب یا دفع آب شدید تر و بیشتر استبنابراین میزان چروکیدگی خلال ها در ظرف شماره ی 3 باید زیاد تر باشد. از دانشآموزان بخواهید آزمایش را با خلال سیب زمینی پخته نیز انجام دهند و نتیجه ی آن رابا آزمایش قبل مقایسه کنند. در خلال پخته به علت مرگ سلول ها نفوذ پذیری غشا بیشتراست. .فکر کنید صفحه ی 112
در سلول جانوری دیواره ی سخت سلولی ، بخش تولید غذا و واکوئول (انباری) بزرگ وجود ندارد . سیتوپلاسم و هسته به کناره های سلول انتقال یافته استهمچنین تعداد میتوکندری ها) بخش تولید انرژی )در سلول گیاهی بیشتر از جانوری استاین تفاوت ها سبب شده است که کار سلول گیاهی و جانوری متفاوت باشد . مثلا بخش تولیدغذا در سلول گیاهی می تواند با استفاده از نور خورشید غذاسازی کند به همین دلیلگیاهان تولید کننده اند و یا این که دیواره ی سلولی سخت دارند که همانند اسکلت موجباستحکام بافت گیاهی می شود .به همین د لیل سلول گیاهی شکل خود را حفظ میکند.
مشاهده کنید صفحه ی 113
سلول های پوسته ی پیاز مانند آجرهایی در کنار هم قرار گرفته اند اماسلول های پوششی داخل گونه از هم جدا و به صورت پراکنده دیده می شود .هسته یسلول های گونه تقریبا در بخش مرکزی سلول نسبت به سلول ها کوچک و پر رنگ تر دیده میشود. اما در سلول های پیاز هسته در کنار سلول هم دیده می شود .سلول های گونهتقریبا گرد یا بیضوی شکل و دیواره ی نازک آن ها دیده نمی شود اما سلول های پیاز شکلهندسی منظم چند ضلعی دارند و مانند آجرهای یک ساختمان در کنار هم قرار دارند . دیواره ی سخت اسکلتی آن ها نیز ضخیم است.اندازه گیری بزرگی سلول در زیرمیکروسکوپ
ابتدا یک قطعه خط کش پلاستیکی شفاف به طول تقریبی 10 سانتی متر رامانند لام روی صفحه ی میکروسکوپ می گذاریم و با بزرگ نمایی کم میکروسکوپ درجه ی آنرا پیدا می کنیم در این حال خط کش را طوری در میدان دید قرار می دهیم که لبه ی درجهبندی خط کش دقیقا در قطر دایره ی میدان دید واقع شود تعداد فواصل را که بر حسب میلیمتر است می شماریم بدین ترتیب قطر میدان دید میکروسکوپ با عدسی شیئی ضعیف بر حسبمیلی متر به دست می آید .حال لام دارای سلول پیاز را روی صفحه ی میکروسکوپ میگذاریم و در محل قطر تعداد سلول های به دنبال همدیگر را می شماریم آن گاه از تقسیمقطر میدان میکروسکوپ بر تعداد سلول ها ، قطر تقریبی هر سلول به دست میآید.
فکر کنید صفحه ی 115
می دانیم که سلول از طریق سطح ، برای حجم خود با محیط بیرون مبادله یمواد دارد در صورتی که سلول از حد معینی بزرگتر شود سطح آن نمی تواند نیاز های حجمرا برطرف کند زیرا سطح با توان 2 و حجم با توان 3 رشد می کند. بنابر این طبق شکلافزایش حجم بسیار بیشتر از افزایش سطح است. به همین دلیل سلول برای تامین نیاز هایخود لازم است تقسیم شود تا سطح آن زیاد شده و نیازهایش را تامین کند.
مقایسه کنید صفحه ی 117
سلول های بافت چربی مسطح بوده وشکل هندسی معینی ندارند هسته ی آنهادر گوشه ی سلول قرار دارد و بیش تر حجم سلول را بخش ذخیره ای تشکیل می دهد.بافتخون سه نوع سلول دارد:
گلبول قرمز : کروی شکل بوده و بخش مرکزی آن فرو رفته استهسته ندارد و دارای ماده قرمز رنگی است و کار آن انتقال گاز های تنفسی است.
گلبولسفید : شکل خاصی ندارد دارای یک هسته ی یک قسمتی یا چند قسمتی است و عمل دفاع را برعهده دارد
پلاکت ها شکل خاص ندارند و به عمل انعقاد خون کمک می کنند.بافتخون:
خون از سلول های متفاوتی ساخته شده است که هر کدام وظیفه ی مخصوصی را برعهده دارد ولی با یکدیگر هماهنگ بوده و موجب هماهنگی کار خون می شود.
تفسیر کنید صفحه 118
کوچک ترین بخش بدن جانداران که زنده است و می تواند همه ی کارهای موجودزنده را انجام دهد سلول نام دارد .سلول چربی می تواند چربی ها را ذخیره کند اماسلول برگ گیاه نازک و پهن است و دارای مولکول های کلروفیل است که می تواند نور گیاهرا جذب کند و غذا بسازد اما یک سلول ماهیچه ای دوکی شکل است و قابلیت انقباض و حرکتدارد بنابراین سلول ها با توجه به نوع کار آن ها شکل و اندازه های متفاوتدارد.
فکر کنید صفحه 119
همان طور که یک شهر از بافت های گوناگون مانند نانوایی ، قصابی ، قنادیو ... تشکبل شده است وهریک از این بافت ها کار های جداگانه ای را انجام می دهند ودر کنار هم نیاز های شهر را تامین می کند و اگر یکی از این بافت ها نباشد مشکلاتپیش می آید در یک اندام هم بافت های مختلف و مرتبط به هم وجود دارند که به انجامفعالیت اندام کمک می کنند مثلا در معده بافت خونی ، بافت عصبی ، بافت ماهیچه ای ،بافت پیوندی و... وجود دارد که هریک از این بافت ها با انجام وظایف خود سبب می شوندکه این اندام وظایف خود را انجام دهد.
مشاهده کنید صفحه 119
سلول ها نازک و پهن هستند و درکنار هم قراردارند وبافت پوششی سطح خارجیکلیه را تشکیل می دهند.
فکر کنید صفحه 122
(1) افرادی که فعالیت های ورزشی شدید انجام می دهند یا شغل آن ها بافعالیت شدید بدنی ارتباط دارد مانند ورزشکاران ، کارگران بنایی
(2)
فعالیت هاییکه در آن ها ماهیچه های بدن فعالیت کمتری انجام می دهند انرژی کمتر و فعالیت هاییکه در آن ها ماهیچه سریع تر کار می کنند انرژی بیشتر نیاز دارند.
3)
(نوزادان ،کودکان و نوجوانان زنان بار دار و شیرده به غذاهایی احتیاج دارند که برای رشد مناسباست. زیرا در سنین سرعت رشد بدن نسبت به سایر زمان ها بیشتر است.اما اافرادسالخورده به این نسبت نیاز ندارند.
بحث کنید صفحه 128
ویتامین های محلول در چربی بیشتر از ویتامین های محلول در آب در بدنذخیره می شوند . مقدار اضافی ویتامین های محلول در آب همراه آب اضافی بدن دفع میشود .کمبود هر دو باعث تولید بیماری می شود . به طور مثال کمبود ویتامین ث (ویتامین محلول در آب) باعث تولید بیماری اسکوربوت و کمبود ویتامین آ (ویتامینمحلول در چربی) باعث بیماری شب کوری می شود.استفاده ی بیش از حد از ویتامین هایمحلول در چربی خطرناک تر از ویتامین های محلول در آب است . زیرا این ویتامین در بدنذخیره می شود. ویتامین های محلول درآّ مانند ویتامین ث مقاومت کمتری نسبت به حرارتدارند.
بحث کنید صفحه 130
کودکان و نوجوانان باید به اندازه کافی از انواع مواد غذایی استفادهکنند تا مواد مورد نیاز برای رشد و ترمیم سلول ها و فعالیت های روز مره ی آن هاتوسط غذا تامین شود ولی در مورد افراد مسن محدودیت هایی در مصرف بعضی از مواد غذایی (بخصوص قند و چربی) لازم است .
(1)
کیک ، مربا ، شیر = غلات ، میوه و قند ، شیر .
(2)
نان ، پنیر ، کره و چای = غلات ، شیر ، چربی ، نوشیدنی .
(3)
نان ، خامه، عسل ، چای = غلات ، چربی ، قند ، نوشیدنی .
(4)
نان ، خرما ، شیر ، گردو = غلات، قند ، شیر ، گوشت.از نظر کافی بودن = صبحانه ی شماره ی 1 و 4 گروه های بیشتریاز مواد غذایی را شامل می شود.از نظر تنوع داشتن = صبحانه ی شماره ی 4 از تنوعبیشتری برخوردار است.
جمع آوری اطلاعات صفحه 132
هدف از طرح این فعالیت جلب توجه دانش آموزان به اهمیت تنوع وبرخورداری از انواع مواد غذایی است هدف از طرح این فعالیت جلب توجه دانش آموزان بهاهمیت تنوع و برخورداری از انواع مواد غذایی است گیاهخواری عملا به حذف گوشت یابرخی محصولات با منشا حیوانی، بسته به درجه گیاهخوار بودن از رژیم غذائی اطلاق میشود. انواع متفاوتی از گیاهخواری وجود دارد که هریک منافع و البته مشکلات مربوط بهخود را دارند.اولین نوع از سه روش عمده آن که رایج ترین آنهاست روش ovo-lacto میباشد. گیاهخواران اوو – لاکتو هیچ گونه گوشتی (گوشت قرمز ، ماکیان ، غذاهای دریایی
/ 0 نظر / 22 بازدید